Fragmenty Statutu:


Cele Stowarzyszenia:

... tworzenie warunków w których możliwy jest wszechstronny rozwój fizyczny, intelektualny i duchowy dzieci, szczególnie wychowanków

Domów Dziecka...

... propagowanie właściwego stosunku do zwierząt, które są najwierniejszymi przyjaciółmi człowieka i mogą mu pomóc przetrwać najcięższe chwile życia.

Sposoby realizacji:

... organizowanie i prowadzenie własnych

placówek wychowawczych, opiekuńczych, oświatowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i innych...


... organizowanie obozów, rajdów i wyścigów psich zaprzęgów dostępnych dla wszystkich.

Dziecięca Liga Psich Zaprzęgów

Klub Sportowy

przy Domu Dziecka w ChmielowicachPosiada osobowość prawną - Wpis nr 2 do Rejestru przy Starostwie Powiatowym w Opolu.


Konto: PKO BP I Oddz. Opole 10203668-408659-270-1


E-mail: dliga@wp.pl


Zapytaj - Wypełnij kwestionariusz!

HOME

Co TY możesz zrobić dla nas