program
PROGRAM PROFILAKTYKI  SPOŁECZNEJ
RESOCJALIZACJI  I REWALIDACJI Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT I SPOŁECZNOŚCI NIEFORMALNYCH


str
POMOC!

pomoc


UCZYMY SIĘ
NAPISZ
 DO NAS

email


PROGRAMY

pm
GROT

GTX


GNIEW


WSPARCIE
BCH


MOD


STANDARD


ROZA


ZOOT


DOGOLANDIA
FORUM
spotkania
GRUPY WSPARCIA


FORUM
sport
PSIA
WIOSKA

HOME 
home
Ośrodek Profilaktyki Społecznej - Historia


Historia Ośrodka wywodzi się z roku 1998. W Katowicach powstało wtedy “Śląskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie”.
Równolegle w tym samym roku w Warszawie, grupa osób związanych z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz internetową listą dyskusyjną “Malahuskita” rozpoczęła pracę z psami zaprzęgowymi w środowisku dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych oraz rodzin i srodowisk osób niepełnosprawnych.


W latach 1999 – 2005:

1. Wprowadziliśmy ustrukturalizowane działania ze zwierzętami (psy, koty, gryzonie) do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin. Była to zarówno rekreacja, sport jak i praca typowo terapeutyczna  wspomagająca rehabilitację czy resocjalizację. Te ostatnie działania zaczęliśmy określać mianem zooterapii.

2. Od roku 2001 prowadzimy poradnictwo rodzinne i wychowawcze dla klientów indywidualnych (także w formie grup wsparcia i dyskusyjnych). Początkowo było ono tylko wspomagane internetem. Od roku 2002 zdobywamy także doświadczenia w prowadzeniu samoistnego poradnictwa internetowego.

3. W latach 2003 - 2005 dokonaliśmy z użyciem internetu szerokiej oceny zjawisk występujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych oraz środowiskach rodzinnych. Było to związane z planami szerszego wprowadzenia zooterapii.

4. Ważnym nurtem w naszej działalności były - od początku istnienia zespołu - badania nad sygnalizowaną w wielu opracowaniach dysfunkcyjnością placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz środowisk rodzinnych. Od roku 2002 badania  te skoncentrowaliśmy na zjawisku patologizacji relacji opiekun - wychowanek i terapeuta - pacjent. Rozpoczęliśmy  pilotażowe wprowadzanie zooterapii oraz internetowych grup wsparcia jako elementu wspomagającego proces leczenia osób z doświadczeniami nadużyć fizycznych, seksualnych i emocjonalnych.

5. Na bazie doświadczeń własnych oraz opisanych w literaturze i przekazanych indywidualnie doświadczeń innych osób i ośrodków opracowaliśmy na początku 2005 roku część społeczną PROGRAMU.

6. W roku 2005 opracowaliśmy oryginalny podstawowy zestaw standardów etycznych i procedur profilaktycznych związanych z pracą z klientami zarówno z użyciem zwierząt jak i internetu oraz sposoby ich wdrażania. Obecnie rozwijamy te prace w kierunku wprowadzenia takich standardów i norm także w placówkach i środowiskach z którymi będziemy współpracować.

7. Na bazie doświadczeń własnych oraz doswiadczeń placówek, systemów i społeczności działających w krajach anglosaskich (USA, Australia,  Anglia) i skandynawskich opracowaliśmy oryginalny system badania zjawisk społecznych w oparciu o analizę wypowiedzi z platform internetowych i kontaktów bezpośrednich.

Do chwili obecnej sfinalizowano następujące projekty:
- badanie osób i środowisk z problemem erotomanii i zagrożonych tzw. wtórną (wyuczoną) pedofilią
- badanie dotyczące relacji dzieci i młodzieży z Domów Dziecka z Rodzinami Zaprzyjaźnionymi i kandydatami na Rodziców Zastępczych
- badanie dostępności wsparcia i terapii dla młodzieży pow. 15 r. ż. dotkniętej nadużyciami seksualnymi oraz dla osób dorosłych dotkniętych nadużyciami seksualnymi, emocjonalnymi i fizycznymi w dzieciństwie
- badanie dotyczące występowania agresji i problemów seksualnych w rodzinach z osobami niepełnosprawnymi w tym zwłaszcza upośledzonymi umysłowo
- badanie środowisk wolontariuszy wspomagajacych działalność NGO w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną i pochodzącą ze środowisk patologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących standardów etycznych i procedur bezpieczeństwa stosowanych przez organizacje przy naborze i selekcji w/w
- badanie dotyczące standardów i procedur zapobiegających nadużyciom seksualnym, emocjonalnym i fizycznym w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych
- badanie środowiska osób z problemem bezpłodności i/lub ubiegających się o adopcję dziecka
- badanie środowiska Rodzin Zastępczych pod kątem dostępności wsparcia ze strony instytucji Opieki Społecznej
- badanie środowiska młodzieży (usamodzielnianej) - osiągającej pełnoletność i opuszczającej placówki opiekuńcze lub Rodziny Zastępcze
- badanie środowiska tzw. dogoterapeutów działających w ramach NGO ze szczególnym uwzględnieniem motywacji i predyspozycji zawodowych oraz częstotliwości występowania zaburzeń osobowości


8. Od 2001 do początku 2006 roku zorganizowaliśmy kilkadziesiąt imprez, wypraw, spotkań, szkoleń i grup wsparcia oraz for i list dyskusyjnych w internecie. Większość z nich miała charakter niesformalizowany.


Od stycznia 2006 działalność Ośrodka prowadzona jest (poza internetem) na obszarze Województwa Śląskiego, Łodzi i Warszawy.

Od lutego 2006 działamy wyłącznie w obszarach w których  dorobek teoretyczny znaleźć może zastosowanie w działalnośći  praktycznej - zwłaszcza w działalności pożytku publicznego.


---------------------------------------------------------------------------------------

Wybrane informacje o zastosowanych metodach badawczych
(dot. pkt. 3 i 4).

1. Internet.

A. Analiza dokumentów i wypowiedzi na listach dyskusyjnych, forach, "czatach", komunikatorach, “blogach” i innych platformach internetowych.

B. Wywiady i rozmowy prowadzone z użyciem poczty elektronicznej i komunikatorów bezpośrednio z osobami wypowiadającymi się na w/w platformach.


2. Kontakty "tradycyjne" (bez internetu).

A. Obserwacja uczestnicząca oraz analiza rozmów prowadzonych z rodzicami, personelem placówek, wychowankami i pacjentami w trakcie wdrażania pracy ze zwierzętami.
B. Analiza zapisów z tzw. “dzienniczków zajęć”.
C. Wywiady i rozmowy prowadzone z użyciem technik zapisu (dyktafon, notatki).
D. Studium przypadków wybranych pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
E. Literatura przedmiotu, analiza artykułów i opracowań - także prasowych i innych medialnych.

---------------------------------------------------------------------------------------

Wybrane fragmenty sprawozdań z lat 2002 - 2005 czyli nieco szczegółów z naszej historii ...

/ ... /

Wprowadzając pracę z udziałem zwierząt (głównie psów) zdawaliśmy sobie sprawę z występowania opisywanych w literaturze (głównie opracowaniach amerykańskiej organizacji DELTA)  zjawisk charakterystycznych dla tego rodzaju relacji np. akceleracji procesu wzajemnego poznania i budowy zaufania. Rzeczywistość przerosła jednak wszelkie oczekiwania. Głębokość kontaktu wytwarzanego pomiędzy terapeutą/wychowawcą na bazie pracy z psami (zob. np. www.program.org.pl/terapia.html) wygenerowała w krótkim okresie taką ilość informacji, jaką w klasycznym procesie wychowawczym czy terapeutycznym uzyskuje się po wielu miesiącach czy latach pracy.

/ ... /

Podobna sytuacja miała miejsce w trakcie kontaktów internetowych. Wieloletnie doświadczenia internetowe członków zespołu spowodowały, że w szybkim tempie uzyskano głęboki kontakt z wieloma osobami i olbrzymią porcję informacji.

/ ... /

Od roku 2002 zdawaliśmy już sobie wyraźnie sprawę z faktu, że brak prawnych regulacji normujących pracę ze zwierzętami w zestawieniu z łatwością nawiązania głębokich relacji pomiędzy zooterapeutą a wychowankiem czy pacjentem może pociągać za sobą zwiększone ryzyko kontaktów patologicznych (np. molestowania seksualnego, werbunku do sekt i innych “psychomanipulacji”). Zwłaszcza, gdy działania tradycyjne skojarzone zostaną z działaniami internetowymi.

Szybko zorientowaliśmy się, że skala zjawisk patologicznych i różnego rodzaju zaniedbań - w wielu placówkach - spowoduje, że szerokie wprowadzenie pracy ze zwierzętami skojarzonej z internetem przyniesie w efekcie “wciągnięcie” przygotowanych i wyszkolonych przez nas instruktorów, przewodników, terapeutów i wolontariuszy w uwikłania nad którymi nie będziemy w stanie zapanować.

Na tej bazie zapadły decyzje o rozpoczęciu pracy typowo badawczej w obszarze platform internetowych takich jak internetowe grupy wsparcia i czaty dla osób uzależnionych od seksu, (także cyberseksu), wortale psychologiczne, listy dyskusyjne i fora dla ofiar przemocy fizycznej, seksualnej i emocjonalnej, osób z problemami seksualnymi, problemami związanymi z odmienną orientacją seksualną i podobnymi, fora i listy dyskusyjne dla rodziców, młodzieżowe, grupy wsparcia oparte na formule 12 kroków etc. 
Początkowo były to platformy zarówno angielsko jak i polskojęzyczne. Potem, z uwagi na szybki rozwój internetu w Polsce, wyłącznie polskojęzyczne.

Równolegle zgromadzono pokaźną bibliotekę angielskojęzycznych i tłumaczonych na jęz. polski publikacji książkowych i internetowych na powyższe tematy a później również wyniki pojawiajacych sie już badań polskich.

Prowadzone równolegle działania praktyczne - w tym poradnictwo (tak klasyczne jak i internetowe) - dawały mozliwość rzetelnej oceny wiarygodności danych uzyskiwanych metodami pośrednimi.

/ ... /

Zgromadzony w latach 2002 – 2005 materiał badawczy w formie wypowiedzi, opracowań etc. pochodził w większości ze źródeł ogólnodostępnych. Wypowiedzi z platform o charakterze zamkniętym (wyłącznie dla członków) analizowano na bieżąco i sporządzano notatki.

Materiał poddano obróbce mającej na celu usunięcie szczegółów umożliwiających ew. identyfikację, następnie skatalogowano w bazach danych i dokonano analizy:

12 300 postów z list dyskusyjnych,
18 503 postów i wypowiedzi z for i wortali internetowych,
6500 wypowiedzi w tzw. “blogach”,

4000 indywidualnych e-maili osób z którymi utrzymywano korespondencję bezpośrednią po uprzednim poinformowaniu ich o celu takiego kontaktu*.

Zgromadzony materiał podzielono w taki sposób, że
całość poddano obróbce informatycznej celem uzyskania danych liczbowych i zakodowano a dodatkowej analizie poddano materiały pochodzące od osób, których praca zawodowa, lub działalność związane były z nauczaniem, opieką, terapią, wychowaniem etc. lub osób, które wypowiadały się na temat takiej działalności na podstawie własnych doświadczeń.


/ ... /


Wyniki opisanych powyżej badań wydają nam się na tyle ważkie, że prowadzone są obecnie rozmowy nad nawiązaniem współpracy z wiodącymi ośrodkami zajmującymi się zbliżoną problematyką (celem kontynuacji tej pracy).

Niezależnie od tego - dla celów własnych - opracowano standardy i procedury (patrz pkt 6) zabezpieczające funkcjonowanie struktur PROGRAMU.* Nie powodowało to istotniejszej zmiany w postawie osób badanych – działało tu prawdopodobnie przekonanie o anonimowości internetu.  Deklarowano wręcz zadowolenie z docenienia wagi problemów osobistych tych osób. Nie dziwi to specjalnie jeśli weźmie się pod uwagę np. popularność tzw. “blogów”.