program
PROGRAM PROFILAKTYKI  SPOŁECZNEJ
RESOCJALIZACJI  I REWALIDACJI Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT I SPOŁECZNOŚCI NIEFORMALNYCH


str
POMOC!
pomoc


NAPISZ
 DO NAS
email


UCZYMY SIĘ


PROGRAMY

pm
GROTGTXGNIEWWSPARCIE
BCHMODSTANDARDROZAZOOTDOGOLANDIA
FORUM
spotkania
GRUPY WSPARCIA


FORUM
sport
PSIA
WIOSKAHOME
home
Program STANDARD

/strona w opracowaniu/
STANDARDY W PRACY PROGRAMU CZ. I  - nadużycia emocjonalne.
/strona w opracowaniu/
STANDARDY W PRACY PROGRAMU CZ. II  - nadużycia fizyczne.STANDARDY W PRACY PROGRAMU CZ. III  - nadużycia seksualne.

Konieczność opracowania standardów dotyczących pracy ludzi i zwierząt w PROGRAMIE uzasadnić łatwo - posłużyć możemy się choćby informacjami zawartymi TUTAJ.

Ujmując rzecz w największym skrócie przypomnijmy:
Praca wychowawcza czy terapeutyczna ze zwierzętami i internetem równocześnie - to praca w której występują bardzo głębokie relacje z klientem. Kompromisów etycznych w takiej pracy winno być jak najmniej.

Konstruując jakikolwiek zgodny z prawem i oparty na rzetelnej wiedzy program działania, nabywa się automatycznie prawo do wyznaczania wewnętrznych norm i standardów pracy. Każdy z nas ma wolny wybór - może uznać, że warunki są np. zbyt trudne i zrezygnować ze współpracy.

Inaczej rzecz ma się w przypadku funkcjonowania tych samych standardów poza strukturami PROGRAMU. W takim wypadku trzeba podjąć decyzję - gdzie jest umiejscowiona granica ew. tolerancji i kompromisu.

W pracy każdej z naszych placówek i każdego zespołu niezależnie od miejsca i zakresu jego działania stosujemy definicję nadużycia opartą o definicję US National Center on Child Abuse and Neglect (US NC) zgodnie z którą: "wykorzystywanie seksualne dzieci to kontakt lub interakcja pomiędzy dzieckiem a dorosłym, w którym dziecko jest wykorzystywane w celu stymulacji seksualnej dorosłego lub innej osoby"

Przypomnijmy, że zgodnie z wytycznymi ONZ (Konwencja o Prawach Dziecka) dzieckiem jest każda osoba do 18 roku życia. DEFINICJE

Nadużycie a wykorzystanie

Przez wykorzystanie seksualne rozumiemy każdy rodzaj interakcji z dzieckiem, który prowadzi do satysfakcji seksualnej dorosłego.
Wystarczy na przykład, że osoba dorosła osiąga stan podniecenia seksualnego/satysfakcji erotycznej na skutek rozmowy, przytulenia, a nawet internetowego czatu w trakcie którego opisywana jest kąpiel albo gimnastyka.

Przez nadużycie seksualne rozumiemy wszystko to co narusza u dziecka obiektywnie lub subiektywnie poczucie intymności, granic własnej osoby, powoduje zażenowanie, niesmak, wstyd lub podobne uczucia a związane jest ze sferą seksualną. Każde wykorzystanie jest więc jednocześnie nadużyciem, ale nie każde nadużycie wykorzystaniem.
Nadużyciem będzie więc na przykład uwaga skierowana do 14 letniego chłopca:
"no ale tam u ciebie w spodniach to jest już na co popatrzeć"
albo do 12 letniej dziewczynki:
"ale fajne cycuszki ci rosną"
Będzie także "porozumiewawcze spojrzenie z uśmieszkiem" skierowane na intymne części ciała.

Nadużyciem będzie także każdy rodzaj związku erotycznego lub nawet flirtu pomiędzy personelem a klientem/podopiecznym niezależnie od wieku.

W przypadku zaś kontaktów pomiędzy personelem i kontaktów pomiędzy podopiecznymi za nadużycie uważamy każdy kontakt seksualny gdzie różnica wieku pomiędzy dzieckiem a osoba dorosłą jest większa niż lat 15.


Wskazówki dla rodziców i opiekunów.

Bedąc rodzicem lub opiekunem dziecka masz prawo zadać dyrektorowi lub dowolnemu pracownikowi dowolnej placówki oświatowo-wychowawczej, opiekuńczej, sportowej, kierownikowi kolonii, obozu, wycieczki, klubu, swietlicy, stowarzyszenia czy fundacji na rzecz dzieci etc. następujace pytania:

(poniżej)

I uzyskać powinieneś jasną i czytelną odpowiedź:           
 
TAK   
NIE    
Jest w trakcie wdrażania


Czy w instytucji/placówce do której uczęszcza/jest pod opieką dziecko istnieje:

(pod pytaniami punkty/oceny)
 
1. Powszechnie dostępny w formie pisemnej regulamin/kodeks dotyczący relacji personel dziecko w którym zawarte są zasady porządkowe, profilaktyczne i etyczne związane z ew. nadużyciami seksualnymi?
NIE = 0  
W TRAKCIE = 2  
TAK = 4
 
2. Powszechnie dostępna w formie pisemnej instrukcja opisująca tryb reagowania na przypadki nadużyć seksualnych stwierdzonych zarówno w obrębie placówki jak i poza nią?
NIE = 0  
W TRAKCIE = 3  
TAK = 5

3. Czy personel jest weryfikowany pod kątem proflilaktyki nadużyć ? (np. zaświadczenie o niekaralności, testy, rozmowy kwalifikacyjne, obligatoryjny okres próbny połączony z obserwacją etc.)
NIE = 0  
W TRAKCIE = 3  
TAK = 6

4. Czy personel uczestniczy w szkoleniach nt nadużyć seksualnych?
NIE = 0  
W TRAKCIE = 2  
TAK = 4

5. Czy rodzice lub opiekunowie mogą kontrolować dowolne zajęcia (np. uczestnicząc w nich)?
NIE = 0  
W TRAKCIE = 2  
TAK = 6


W działaniach PROGRAMU stosujemy zasadę dyskwalifikacji placówki lub zespołu gdy odpowiedź na którekolwiek z pytań = NIE lub suma punktów < 20


dla placówki zaś współpracujacej w przypadku gdy:


1. Na pytania 3 lub 5 padła odpowiedź NIE

lub

2. Suma punktów uzyskanych w ankiecie  < 9
Musisz mieć świadomość że obowiązek wyżej opisanych działań wynika z Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Polskę (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.) Art. 19 i Art. 34.
W przypadku publicznych placówek oświatowych obowiązek ten został wprowadzony w zakresie statutów placówek rozporządzeniem MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 96).

I jest powszechnie ... NIE PRZESTRZEGANY!

W naszym przekonaniu - jeżeli w trakcie pobytu Twojego dziecka w placówce poniesie ono jakąkolwiek szkodę wynikającą z nie przestrzegania w/o standardów daje Ci to prawo do ubiegania się - na drodze sądowej - odszkodowania z tytułu nie zachowania przez kierownictwo należytej staranności.


Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w opracowaniu, standaryzacji i wprowadzeniu powyższej ankiety do praktyki.


powrót  prawy