Konsultanci NSLT

 

 

Konsultanci naukowi:


Medycyna:

Mariusz Dubiel

Profesor dr hab. nauk medycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Joanna Cielecka - Kuszyk

Dr nauk medycznych, Instytut Pomnik "Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie


Pedagogika

Urszula Bartnikowska

Dr hab. nauk społecznych, Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Prawo

Joanna Helios

Dr hab. nauk prawnych, Uniwersytet Wrocławski

 

Psychologia

Barbara Weigl

Dr hab. nauk społecznych, Profesor psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

 

 

Superwizorzy Sieci NSLT

 

Dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska - psychologia, terapia

Mgr Hanna Dufner - psychotraumatologia


Konsultanci Sieci NSLT

 

Urszula Bartnikowska - Olsztyn

Doktor hab. nauk społecznych. Pedagog specjalny, terapeuta kluczowych metod pracy z dzieckiem zaburzonym, specjalista w zakresie komunikacji językowej z niesłyszącymi i słabo słyszącymi. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Pedagogiki Specjalnej. Autorka publikacji z zakresu opieki, terapii, wychowania i edukacji dzieci po doświadczeniach zaniedbań i nadużyć. Szczególnie zainteresowana dostosowaniem warunków edukacyjnych do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz alternatywnymi formami edukacji dla dzieci, których aktualne kompetencje wykluczają naukę w tradycyjnym systemie szkolnym.

 

Joanna Cielecka-Kuszyk - Warszawa

Doktor nauk medycznych, pediatra, patomorfolog, wieloletni pracownik Telefonu Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym, ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizatorka programu przeciwdziałania przemocy w warszawskich dzielnicach, twórca autorskich programów profilaktycznych i wczesnej interwencji dla przedszkoli, żłobków oraz programów środowiskowych, od 7 lat organizuje konferencje naukowe dotyczące obszaru przemocy, konsultantka i prowadząca grupę umiejętności wychowawczych w Ośrodku dla Ofiar Przemocy „Dom”. Szczególne zainteresowania dotyczą przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i interdyscyplinarnej współpracy pracowników ochrony zdrowia z przychodni i szpitali.
Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
W 2003 roku założyła Fundację Mederi i od tej pory jest prezesem zarządu tej fundacji.


Leszek Drozdowski - Warszawa

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, specjalizacja psychologiczna. Koordynator i twórca strategii społecznych, programów oraz standardów. Zorganizował i zrealizował projekty szkoleniowe, badawcze, terapeutyczne w kilkudziesięciu powiatach. Ekspert samorządowy, w NGO i w projektach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Autor publikacji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną,  metod pracy systemowej-interdyscyplinarnej, narzędzi, metod diagnozy i programów terapii zaburzeń regulacji emocji i posttraumatycznych dzieci i młodzieży, wykładowca na kilkudziesięciu konferencjach naukowych i szkoleniowych oraz w ośrodkach akademickich.
Stały dostęp do publikacji i kontakt z wiodącymi ośrodkami amerykańskimi i europejskimi z tej dziedziny. Uczestnik programu szkoleniowego NCTSN (National Child Traumatic Stress Network). Terapeuta, trener, moderator w placówkach, rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Własna praktyka kliniczna i działalność naukowa w Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Warszawie. Współtwórca i członek kilku organizacji pozarządowych. Szef Stowarzyszeń SOnDiR i PTBT (Polskie Towarzystwo Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży). Autor modelu Somatyczno Poznawczej Terapii Traumy i Dysocjacji.

 

Hanna Dufner - Szwajcaria

Nauczycielka, doradca psychotraumatolog, specjalista pedagog-psychotraumatolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, Steinbeis-Hochschule Berlin oraz Schweizer Institut für Psychotraumatologie w Winterthur. Praktyk Somatic Experiencing® (SE) – metody leczenia traumy wg. dr P.A. Levine'a (SE-ID CH-579), czlonek stowarzyszenia SE-Schweiz. Od 2006 roku związana z rodzinną opieką zastępczą, szczególnie zainteresowana problematyką terapii zaburzeń posttraumatycznych u dzieci oraz dynamiki procesów wychowawczych w rodzinach adopcyjnych. Tłumaczka literatury fachowej i autorka publikacji z zakresu pracy ze straumatyzowanym dzieckiem w rodzinie. Posiadająca stały dostęp do niemiecko i angielskojęzycznych szkoleń i publikacji z tej dziedziny. Uczestniczka międzynarodowych programow szkoleniowych organizowanych m. in. przez Polarity Bildungszentrum AG, Zentrum für Innere Ökologie AG w Zurychu, NCTSN w USA i innych.

 

Ewa Harasimowicz - Warszawa

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja psychologia kliniczna. Pracuje w Ośrodku „Dom” dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Od 2008 roku jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym w wypadkach lotniczych, działającego w ramach Struktur Kryzysowych PLL LOT. Uczestniczka szkolenia z zakresu międzynarodowych standardów kompleksowej metody wsparcia psychologicznego CISM – Critical Incident Stress Management. Uczestniczka szkolenia na Terapeutę Traumy i Dysocjacji Dzieci i Młodzieży (wg modelu NSLT) oraz Somatic Experiencing® (SE) – metody leczenia traumy wg. dr P.A. Levine'a.

 

Joanna Helios - Wrocław

Doktor habilitowany nauk prawnych. Uniwersytet Wrocławski. Wykładowca. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa europejskiego. Tematyka publikacji i zainteresowania: dostosowanie przepisów prawa polskiego do standardów europejskich (wykładnia prowspólnotowa), teoria prawa europejskiego, pierwszeństwo prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego, procedury skarg do instytucji europejskich, precedens w praktyce Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i inne. Promotor prac magisterskich i licencjackich, których tematyka dotyczyła m. in. ochrony praw dziecka, ochrony praw człowieka, adopcji, instytucji opieki zastępczej, przemocy w rodzinie.
Współzałożyciel Stowarzyszenia Amabiles działającego na rzecz rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego.

 

Magda Hulu Mazurska – Sunne, Szwecja

Magister biologii (Uniwerystet Szczeciński) oraz magister języków słowiańskich (Uniwersytet w Uppsalii). Pracująca ze szwedzką młodzieżą w wieku licealnym. Nauczyciel biologii, chemii i przyrody.  Rozwijająca aktywnie swoje umiejętności pedagogiczne na różnego typu kursach i szkoleniach organizowanych w Szwecji.
W latach 2003-2007 sekretarz i tłumacz organizacji Polenprojektet, wspierającej polskie domy dziecka poprzez działalność rodzin opiekunów w Szwecji.
Szczególnie zainteresowana metodami nauczania dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi.


Anna Korczewska - Jarosław

Nauczyciel dyplomowany, pedagog, terapeuta pedagogiczny, długoletni dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogika. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Szczególnie oddana wspieraniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców. Skutecznie i z zaangażowaniem łączy pracę zawodową z działalnością społeczną. Od 2002 roku pełni funkcję prezesa zarządu w Powiatowym Oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w Jarosławiu. Jest inicjatorką i współorganizatorką kampanii społecznych przeciwko krzywdzeniu dzieci oraz akcji promujących prawa dziecka na terenie Powiatu Jarosławskiego. Autorka i koordynator wielu projektów, których celem było propagowanie mądrego rodzicielstwa i prawa dzieci do wszechstronnego rozwoju w rodzinie. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego z ramienia organizacji pozarządowych, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

 

Magdalena Krupa - Poznań, Kórnik

Pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Arteterapii. 2005 - 2015 doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej w Śremie. Ukończone kursy: Ruchu Rozwijającego W. Sherbourne; metody INPP; Program Rozwoju Komunikacji MAKATON; "Więź jako czynnik chroniący rozwój"; "Trauma rozwojowa - zmiany w zachowaniu u dzieci porzuconych" w ITEM Centrum Psychologiczne. Instruktor programu edukacyjno-terapeutycznego "FAStryga", "Praca z dzieckiem z poalkoholowym spektrum zaburzeń rozwojowych". Od roku 2005 związana zawodowo z Domem Dziecka w Kórniku-Bninie. Zastępca dyrektora placówki.

 

Małgorzata Kuszyk - Warszawa

Magister z zakresu pedagogiki i psychologii na Uniwersytecie Paris V Descartes w Paryżu - Nauki o Edukacji oraz specjalista z zakresu zarządzania programami społecznymi. Trener. Absolwent Studium Inżynierii Zaburzonego Rodzicielstwa na Uniwersytecie Paris V Descartes w Paryżu. Praca terapeutyczno - edukacyjna z dziećmi w Centrum Medyczno - Psychologiczno - Pedagogicznym Claude Bernard w Paryżu. Zajęcia edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz OPS Warszawa Wola. Koordynator programów społeczno - edukacyjnych w tym praktyk polsko - francuskich dotyczących zajęć terapeutyczno - edukacyjnych opartych na tekstach literackich. Autor prac z zakresu teorii "reslilience" oraz narzędzi diagnozy środowiskowej.


Grażyna Lewko - Gdańsk

Psycholog dziecięcy, licencjonowany psychotraumatolog z wieloletnią praktyka kliniczną w zakresie terapii dzieci i rodzin. Autor publikacji i wystąpień z zakresu psychotraumatologii, trener i superwizor. Prowadzi grupy seminaryjno - superwizyjne z zakresu psychoterapii dzieci dla specjalistów - psychologów, psychiatrów, uczestniczy w pracach zespołu ekspertów powołanych przez prezydenta Gdańska opracowującego program pomocy dziecku wykorzystanemu seksualnie przy ośrodku terapeutycznym dla dzieci i młodzieży (tzw. "Racławicka"). Prowadzi gabinet psychoterapii dla dzieci z ekstremalnymi zaburzeniami (na granicy psychozy, adoptowane, po szczególnie inwazyjnych zabiegach medycznych). Współzałożyciel PTBT (Polskie Towarzystwo Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży).

 

Aleksandra Matwij - Jarosław

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – pedagog, reedukator, oligofrenopedagog. Ukończyła Kurs Języka Migowego I, II, III stopnia. Pracuje jako nauczyciel wspierający w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu. Czynnie działający instruktor ZHP łączący w swojej pracy metodykę harcerską z edukacją specjalną. Jej zainteresowania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej. Od trzech lat związana z tematyką zaburzeń postraumatycznych u dzieci. Szczególnie zainteresowana edukacją w zakresie dynamiki tych zaburzeń i jej wpływu zarówno na rodziców jak i nauczycieli.

 

Anna Pawlak-Potkowska - Poznań, Kórnik

Absolwentka pedagogiki na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych UAM w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej. Trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ukończyła szkolenie prowadzone przez ITEM Centrum psychologiczne "Więź jako czynnik chroniący rozwój" i "Trauma rozwojowa". Dziewięcioletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi skazanymi, opuszczającymi zakłady karne. Pedagog w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

 

Anna Piekacz, Chorzów

Ukończone studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W 2009 roku uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologia. Stopień nauczyciela mianowanego. Najważniejsze szkolenia: Szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej, Szkolenie w zakresie „Rodzinnej Opieki Zastępczej wg programu „Rodzina”, Kurs FAStryga – diagnoza i terapia osób z FAS/FASD, organizowanym przez dr n. med. M. Klecką Fundacja Fastryga, Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach inter-dyscyplinarnych, diagnoza i terapia integracji sensorycznej, Terapia Poznawczo – Behawioralna dzieci i młodzieży (CTBP w Warszawie) roczny kurs, Terapia Neurotaktylna wg dr Swietłany Masgutowej, Kurs Bilateralnej Integracji (terapeuta - provider), szkolenie: Diagnoza i interwencja kryzysowa, Trening Zastępowania Agresji, Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów, Mediacje Rodzinne, szkolenie INPP z zakresu diagnozowania i leczenia niedojrzałości neuromotorycznej dr Sally Goddard (licencja terapeuty INPP), ukończony 2-letni specjalistyczny kurs dla terapeutów NARM™ NeuroAffective Relational Model. 15-letnie doświadczenie w pracy jako psycholog w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Szansa dla Dziecka w Bytomiu, 12 letnie w Niepublicznym Ośrodku Adopcyjnym i Pieczy Zastępczej „Szansa”. W latach 2002-2014 związana zawodowo z Politechniką Śląską - Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, od 2014 do nadal adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej. Od 2017 prowadzi Centrum Terapii i Diagnozy Ventura w Chorzowie. Uczestniczka programu szkoleniowego i superwizji NSLT.

 

Dorota Pilichowska-Borysiewicz

Absolwentka WSE Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej i terapeutycznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Instruktor programu edukacyjno-terapeutycznego "FAStryga". Ukończyła kurs INPP "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce" wg metody Sally Goodart oraz szkolenie prowadzone przez ITEM Centrum psychologiczne "Więź jako czynnik chroniący rozwój" i "Trauma rozwojowa". Współpracuje z Centrum Formacji Rodziny. Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

 

Małgorzata Piróg - Jarosław

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - magister pedagogiki, oligofrenopedagog, surdopedagog. Ukończyła Kurs Języka Migowego I i II stopnia . Pracuje w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu jako nauczyciel wspomagający. Specjalista w zakresie terapii dzieci z wadą słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami w sferze komunikacji, z dziećmi autystycznymi. Zajmuje się prowadzeniem zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aktywnie rozwijająca swoje umiejętności pedagogiczne na różnego typu kursach i szkoleniach w tym m.in. Integracja Sensoryczna, Terapia Odruchów oraz metody nauczania dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi.

 

Maria Szlajter - Katowice, Warszawa

Specjalista w zakresie profilaktyki i redukcji następstw stresu zawodowego oraz procedur profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom przemocy wsród osób dorosłych jak i  dzieci - zwłaszcza  mobbingu i przemocy szkolnej. Autor modeli pracy profilaktycznych i terapeutycznych osób z syndromem wyuczonej bezradności. Specjalista w zakresie pracy metodą kontraktu. Na swoim koncie posiada publikacje w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną, wystąpienia konferencyjne oraz prowadzenie szeregu szkoleń, warsztatów i treningów w zakresie profilaktyki - zagadnień związanych ze stresem, traumą, przemocą, oraz pracy z tzw. "trudnym klientem", w tym metodyki kontraktu. Studiowała pedagogikę resocjalizacyjną i pracę socjalną w WSPS w Warszawie, na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Stale podnosi swoją wiedzę w zakresie psychotraumatologii i neurobiologii. Szczególnie zainteresowana tematyką powstawania i redukcji zaburzeń posttraumatycznych u osób dorosłych, zwłaszcza powstałych w środowisku zawodowym i wpływu wymienionych zaburzeń na jakość wykonywanej pracy, relacji zawodowych i rozwoju. Jest jednym z nielicznych w kraju specjalistów w zakresie takich komponentów stresu zawodowego jak VT (Vicarious Trauma) oraz STS (Secondary Trauma Syndrom) i w zakresie wdrażania narzędzi profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy.

 

Maria Szymiec - Poznań, Kórnik

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trenerka grup, obecnie kończy czteroletnią szkołę psychoterapii tańcem i ruchem w Instytucie DMT. Prowadzi warsztaty ruchowe z dziećmi i psychoterapię dorosłych metodą DMT. Ukończyła szkolenie z pracy metoda kart metaforycznych Klanza, pracy z osobami z ryzykiem prób samobójczych, szkolenie prowadzone przez ITEM Centrum psychologiczne "Więź jako czynnik chroniący rozwój" i "Trauma rozwojowa" oraz szkolenie "Zaburzenia osobowości - diagnoza i postępowanie. Od 3 lat śpiewa w grupach śpiewaczych. Swoją drogę rozwojową wiąże z pracą z ciałem, postrzega człowieka jako integralną całość złożoną z ciała, psychiki i emocji. Psycholog w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

 

Ewa Winnicka –  Warszawa

Publicystka tygodnika „Polityka”. Publikowała także w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Elle”. Studiowała dziennikarstwo i amerykanistykę. Od 12 lat zajmuje się tematyką społeczną, a zwłaszcza problemem wykluczenia. Dwukrotna laureatka najbardziej prestiżowej polskiej nagrody dziennikarskiej Grand Press w kategorii publicystyka. Laureatka nagrody „Okularów równości” przyznawanej przez radę przy minister ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, którą otrzymała za wrażliwość na problem równości płci i walkę z dyskryminacją. Na Uniwersytecie Warszawskim wykładała kulturę wywiadu. Jest współautorką kilku scenariuszy filmów dokumentalnych. W 2011 wydała w Wyd. Czarne reporterską książkę „Londyńczycy”.

 

Anna Zakrzewska - Wrocław

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (pedagog specjalny, specjalizacja: oligofrenopedagogika oraz tyflopedagogika).
Pracuje w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” we Wrocławiu. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju (małe dzieci z trudnościami w rozwoju o różnej etiologii, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niewidome i słabowidzące, ze sprzężoną głęboką niepełnosprawnością, z zaburzeniami w sferze komunikacji). Zajmuje się konstruowaniem indywidualnych programów terapeutycznych i prowadzeniem zajęć z dziećmi głęboko niepełnosprawnymi intelektualnie. Przeprowadza funkcjonalną ocenę widzenia, także u dzieci niemówiących. Prowadzi terapię wzroku. Wykorzystuje w pracy wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się z dziećmi z zaburzeniami w komunikacji – znaki manualne i symbole Makaton, symbole obrazkowe PCS i inne.
Prowadziła diagnozę i terapię dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Wiele lat współpracowała z Polskim Związkiem Niewidomych wspierając rodziny i dzieci oraz prowadząc warsztaty dla osób zagrożonych utratą wzroku.
Szczególnie zainteresowana neurobiologicznym podejściem do tematyki zaburzeń posttraumatycznych u dzieci.
Z powodzeniem wdraża metody pedagogiki specjalnej w procesie wychowania dzieci, które przeżyły zbyt dużo, zanim je odnaleźli adopcyjni rodzice.


Trenerzy Sieci NSLT

 

Tomasz Boruc - Warszawa

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Wojskowej Akademii Technicznej. Pedagog z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Współpracował m. in. z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Wicemistrz świata w Karate Kyokushinkai (Tokyo 2014). Wielokrotny Mistrz Polski. Prezes i Dyrektor wykonawczy Polskiej Organizacji Karate Kyokusinkai. Twórca Pracowni Podstaw Sztuk Walki. Współautor programu terapeutycznego dla dzieci, realizowanego w Ośrodku NSLT na AWF w Warszawie.

 

Joanna Kierzkowska - Warszawa

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog. Trener umiejętności wychowawczych (ukończony kurs trenerski szkoły dla rodziców i wychowawców), mediator rodzinny (ukończone szkolenia z mediacji I stopnia oraz mediacji rodzinnych), ukończone szkolenie -Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - kurs zaawansowany (szkolenie II stopnia TSR), w trakcie szkolenia  „Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych”. Koordynator pieczy zastępczej WCPR. Od wielu lat prowadzi szkolenia, zwiększające kompetencje wychowawcze rodzin zastępczych.
Ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki - kierunek wychowanie fizyczne, instruktor łyżwiarstwa figurowego, obecnie rozwija w Polsce "Double Dutch". Prowadzi zajęcia terapeutyczno-sportowe, dla dzieci objętych opieką NSLT.


 

Aleksandra Tchórzewska – Skierniewice.

Instruktor jazdy konnej. Pracuje z końmi i ich jeźdźcami pomagając im w komunikacji i budowaniu relacji, będącej podstawą do harmonijnej jazdy. Łączy metody naturalne, oparte na empatii, zrozumieniu i zaufaniu z klasyczną szkołą jazdy w budowaniu prawidłowej postawy ciała jeźdźców i porozumienia z koniem. Organizator  zajęć/obozów/turnusów dla dzieci, gdzie jeździectwo jest także zabawą, w której koń chce chętnie uczestniczyć. Prowadzi zajęcia terapeutyczno-sportowe, dla dzieci objętych opieką NSLT.

Wojciech Wiertel - Warszawa

Trener II klasy boksu, krav magi, i kickboxingu - Mistrz Polski Full Contact, Mistrz Europy Full Contact. Mistrz Polski Juniorów w Pięcioboju Nowoczesnym. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodku Legia Boks w Warszawie. Prowadzi zajęcia terapeutyczno-sportowe, dla dzieci objętych opieką NSLT.
Stażyści Sieci NSLT


Jolanta Helios - Wrocław.

Absolwentka Gimnazjum Salomona w Warszawie, maturzystka Liceum im. Benedykta w Drohiczynie. Aktywna uczestniczka zajęć i absolwentka kursów w kilkunastu specjalnosciach sportowych i artystycznych w tym: Wing Tsun, Kung Fu i Judo, wspinaczki wysokogórskiej, windsurfingu, klubu jeździeckiego, Hip-Hop i innych. Udział w zaawansowanej grupie tanecznej studia Next Dance, warsztaty taneczne SDA CAMP 2016 International Dance Workshops, obóz Winter Dance Camp, kurs fotograficzny,  “Front end Developer” w Filmweb, warsztaty aktorskie w Appendix Studio we Wrocławiu i występy w spektaklach teatru Ad Spectatores, udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Koło Naukowe Praw Zwierząt WPAiE we Wrocławiu. Prowadzenie zajęć Zumba Fitness w Studio tańca Next Dance w Oławie. Uczestnictwo w szkoleniu dla wolontariuszy oraz współpraca/wspomaganie/samodzielna praca z dziećmi na kilkudziesięciu warsztatach, konferencjach, obozach terapeutycznych, sportowych i edukacyjnych organizowanych przez NSLT (w formule „starsza siostra, starszy brat”, wolontariatu i innych).

 

 


 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe