Konsultanci NSLT

 

 

Wspierają nas swoją wiedzą:


Medycyna:

Mariusz Dubiel

Profesor dr hab. nauk medycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Joanna Cielecka - Kuszyk

Dr nauk medycznych, Instytut Pomnik "Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie


Pedagogika

Urszula Bartnikowska

Dr hab. nauk społecznych, Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Prawo

Joanna Helios

Dr hab. nauk prawnych, Uniwersytet Wrocławski

 

Psychologia

Barbara Weigl

Dr hab. nauk społecznych, Profesor psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

 

 

Superwizorzy Sieci NSLT

 

Dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska - psychologia, terapia

Mgr Hanna Dufner - psychotraumatologia

Mgr Magda Ilnicka - terapia rodzinna


Konsultanci Sieci NSLT

 

Urszula Bartnikowska - Olsztyn

Doktor hab. nauk społecznych. Pedagog specjalny, terapeuta kluczowych metod pracy z dzieckiem zaburzonym, specjalista w zakresie komunikacji językowej z niesłyszącymi i słabo słyszącymi. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Pedagogiki Specjalnej. Autorka publikacji z zakresu opieki, terapii, wychowania i edukacji dzieci po doświadczeniach zaniedbań i nadużyć. Szczególnie zainteresowana dostosowaniem warunków edukacyjnych do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz alternatywnymi formami edukacji dla dzieci, których aktualne kompetencje wykluczają naukę w tradycyjnym systemie szkolnym.


Maria Białek – Kędzierzyn – Koźle.

W trakcie szkolenia NSLT. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii  Społecznej, wydział zamiejscowy we Wrocławiu, specjalizacja psychologia  kliniczna oraz absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu  Jagiellońskiego, specjalizacja psychiatria dzieci i młodzieży. Pracuje  w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Stale rozwijająca swoje umiejętności w obszarze terapii  dzieci i młodzieży na różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Obecnie uczestniczka Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja w Warszawie, oraz szkolenia na Konsultanta i Terapeutę Traumy i Dysocjacji Dzieci i Młodzieży NSLT.


Joanna Cielecka-Kuszyk - Warszawa

Doktor nauk medycznych, pediatra, patomorfolog, wieloletni pracownik Telefonu Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym, ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizatorka programu przeciwdziałania przemocy w warszawskich dzielnicach, twórca autorskich programów profilaktycznych i wczesnej interwencji dla przedszkoli, żłobków oraz programów środowiskowych, od 7 lat organizuje konferencje naukowe dotyczące obszaru przemocy, konsultantka i prowadząca grupę umiejętności wychowawczych w Ośrodku dla Ofiar Przemocy „Dom”. Szczególne zainteresowania dotyczą przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i interdyscyplinarnej współpracy pracowników ochrony zdrowia z przychodni i szpitali.
Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
W 2003 roku założyła Fundację Mederi i od tej pory jest prezesem zarządu tej fundacji.


Leszek Drozdowski - Warszawa

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, specjalizacja psychologiczna. Koordynator i twórca strategii społecznych, programów oraz standardów. Zorganizował i zrealizował projekty szkoleniowe, badawcze, terapeutyczne w kilkudziesięciu powiatach. Ekspert samorządowy, w NGO i w projektach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Autor publikacji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną,  metod pracy systemowej-interdyscyplinarnej, narzędzi, metod diagnozy i programów terapii zaburzeń regulacji emocji i posttraumatycznych dzieci i młodzieży, wykładowca na kilkudziesięciu konferencjach naukowych i szkoleniowych oraz w ośrodkach akademickich.
Stały dostęp do publikacji i kontakt z wiodącymi ośrodkami amerykańskimi i europejskimi z tej dziedziny. Uczestnik programu szkoleniowego NCTSN (National Child Traumatic Stress Network). Terapeuta, trener, moderator w placówkach, rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Własna praktyka kliniczna i działalność naukowa w Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Warszawie. Autor modelu Somatyczno Poznawczej Terapii Traumy i Dysocjacji. Współtwórca kilku organizacji pozarządowych. Przewodniczący Rady Fundacji EDUCARE.

 

Hanna Dufner - Szwajcaria

Nauczycielka, doradca psychotraumatolog, specjalista pedagog-psychotraumatolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, Steinbeis-Hochschule Berlin oraz Schweizer Institut für Psychotraumatologie w Winterthur. Praktyk Somatic Experiencing® (SE) – metody leczenia traumy wg. dr P.A. Levine'a (SE-ID CH-579), czlonek stowarzyszenia SE-Schweiz. Od 2006 roku związana z rodzinną opieką zastępczą, szczególnie zainteresowana problematyką terapii zaburzeń posttraumatycznych u dzieci oraz dynamiki procesów wychowawczych w rodzinach adopcyjnych. Tłumaczka literatury fachowej i autorka publikacji z zakresu pracy ze straumatyzowanym dzieckiem w rodzinie. Posiadająca stały dostęp do niemiecko i angielskojęzycznych szkoleń i publikacji z tej dziedziny. Uczestniczka międzynarodowych programow szkoleniowych organizowanych m. in. przez Polarity Bildungszentrum AG, Zentrum für Innere Ökologie AG w Zurychu, NCTSN w USA i innych.

 

Ewa Harasimowicz - Warszawa

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja psychologia kliniczna. Pracuje w Ośrodku „Dom” dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Od 2008 roku jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym w wypadkach lotniczych, działającego w ramach Struktur Kryzysowych PLL LOT. Uczestniczka szkolenia z zakresu międzynarodowych standardów kompleksowej metody wsparcia psychologicznego CISM – Critical Incident Stress Management. Ukończyła szkolenie na Terapeutę Traumy i Dysocjacji Dzieci i Młodzieży (wg modelu NSLT) oraz Somatic Experiencing® (SE) – metody leczenia traumy wg. dr P.A. Levine'a.

 

Joanna Helios - Wrocław

Doktor habilitowany nauk prawnych. Uniwersytet Wrocławski. Wykładowca. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa europejskiego. Tematyka publikacji i zainteresowania: dostosowanie przepisów prawa polskiego do standardów europejskich (wykładnia prowspólnotowa), teoria prawa europejskiego, pierwszeństwo prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego, procedury skarg do instytucji europejskich, precedens w praktyce Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i inne. Promotor prac magisterskich i licencjackich, których tematyka dotyczyła m. in. ochrony praw dziecka, ochrony praw człowieka, adopcji, instytucji opieki zastępczej, przemocy w rodzinie.
Współzałożyciel Stowarzyszenia Amabiles działającego na rzecz rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego.

 

Magda Hulu Mazurska – Sunne, Szwecja

Magister biologii (Uniwerystet Szczeciński) oraz magister języków słowiańskich (Uniwersytet w Uppsalii). Pracująca ze szwedzką młodzieżą w wieku licealnym. Nauczyciel biologii, chemii i przyrody.  Rozwijająca aktywnie swoje umiejętności pedagogiczne na różnego typu kursach i szkoleniach organizowanych w Szwecji.
W latach 2003-2007 sekretarz i tłumacz organizacji Polenprojektet, wspierającej polskie domy dziecka poprzez działalność rodzin opiekunów w Szwecji.
Szczególnie zainteresowana metodami nauczania dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi.

 

Magdalena Jeske-Bodziony - Warszawa

Specjalista z zakresu terapii stresu i traumy dzieci i młodzieży oraz pracy z rodzicami. W trakcie szkolenia II stopnia Sensorimotor Psychotherapy Institute wg metody Pat Ogden. W ostatnich latach słuchacz i uczestnik warsztatów z Janiną Fisher i Kathy Steele związanych z tematyką traumy i dysocjacji. Uczestnik programów Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR). Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Stażysta i terapeuta przy Fundacji Synapsis, gdzie ukończyła „Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem”. Długoletni staż w pracy jako terapeuta integracji sensorycznej z dziećmi o różnym stopniu dysfunkcji. Absolwentka Studium w Zakresie Koni i Jeździectwa w tym podstaw biologicznych przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Szczególnie jest jej bliska tematyka rodzin z dziećmi adoptowanymi i dziećmi z niepełnosprawnością. Autorka licznych programów wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z dysfunkcjami i programów zabaw dla dzieci z problemami regulacji emocji i zaburzeń więzi.
Obecnie prowadzi własny ośrodek terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży, oraz pracuje w zespole specjalistów „Centrum Terapii My”.


Anna Korczewska - Jarosław

Nauczyciel dyplomowany, pedagog, terapeuta pedagogiczny, długoletni dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogika. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Szczególnie oddana wspieraniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców. Skutecznie i z zaangażowaniem łączy pracę zawodową z działalnością społeczną. Od 2002 roku pełni funkcję prezesa zarządu w Powiatowym Oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w Jarosławiu. Jest inicjatorką i współorganizatorką kampanii społecznych przeciwko krzywdzeniu dzieci oraz akcji promujących prawa dziecka na terenie Powiatu Jarosławskiego. Autorka i koordynator wielu projektów, których celem było propagowanie mądrego rodzicielstwa i prawa dzieci do wszechstronnego rozwoju w rodzinie. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego z ramienia organizacji pozarządowych, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

 

Izabela Krasiejko - Częstochowa

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dogoterapeuta. Ma ukończone szkolenie zaawansowane oraz certyfikat trenera Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Obok tego podejścia wykorzystuje w swej pracy również koncepcję Dialogu Motywującego. Prowadzi działania praktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzinami biologicznymi i zastępczymi oraz przedstawicielami służb społecznych (asystenci rodziny, pracownicy socjalni, asystenci osobiści osób z niepełnosprawnością) w Stowarzyszeniu "DLA RODZINY", Fundacji "Oczami Brata" oraz w Klubie Koleżeńskim dla młodzieży z zespołem Aspergera i ich rodzin w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie pracuje też na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Autorka 7 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych, dotyczących pracy socjalno-wychowawczej z rodziną.

 

Magdalena Krupa - Poznań, Kórnik

Pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Arteterapii. 2005 - 2015 doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej w Śremie. Ukończone kursy: Ruchu Rozwijającego W. Sherbourne; metody INPP; Program Rozwoju Komunikacji MAKATON; "Więź jako czynnik chroniący rozwój"; "Trauma rozwojowa - zmiany w zachowaniu u dzieci porzuconych" w ITEM Centrum Psychologiczne. Instruktor programu edukacyjno-terapeutycznego "FAStryga", "Praca z dzieckiem z poalkoholowym spektrum zaburzeń rozwojowych". Od roku 2005 związana zawodowo z Domem Dziecka w Kórniku-Bninie. Zastępca dyrektora placówki.

 

Grażyna Lewko - Gdańsk

Psycholog dziecięcy, licencjonowany psychotraumatolog z wieloletnią praktyka kliniczną w zakresie terapii dzieci i rodzin. Autor publikacji i wystąpień z zakresu psychotraumatologii, trener i superwizor. Prowadzi grupy seminaryjno - superwizyjne z zakresu psychoterapii dzieci dla specjalistów - psychologów, psychiatrów, uczestniczy w pracach zespołu ekspertów powołanych przez prezydenta Gdańska opracowującego program pomocy dziecku wykorzystanemu seksualnie przy ośrodku terapeutycznym dla dzieci i młodzieży (tzw. "Racławicka"). Prowadzi gabinet psychoterapii dla dzieci z ekstremalnymi zaburzeniami (na granicy psychozy, adoptowane, po szczególnie inwazyjnych zabiegach medycznych). Współzałożyciel PTBT (Polskie Towarzystwo Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży).

 

Aleksandra Matwij - Jarosław

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – pedagog, reedukator, oligofrenopedagog. Ukończyła Kurs Języka Migowego I, II, III stopnia. Pracuje jako nauczyciel wspierający w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu. Czynnie działający instruktor ZHP łączący w swojej pracy metodykę harcerską z edukacją specjalną. Jej zainteresowania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej. Od trzech lat związana z tematyką zaburzeń postraumatycznych u dzieci. Szczególnie zainteresowana edukacją w zakresie dynamiki tych zaburzeń i jej wpływu zarówno na rodziców jak i nauczycieli.

 

Anna Pawlak-Potkowska - Poznań, Kórnik

Absolwentka pedagogiki na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych UAM w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej. Trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ukończyła szkolenie prowadzone przez ITEM Centrum psychologiczne "Więź jako czynnik chroniący rozwój" i "Trauma rozwojowa". Dziewięcioletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi skazanymi, opuszczającymi zakłady karne. Pedagog w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

 

Anna Piekacz, Chorzów

Ukończone studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W 2009 roku uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologia. Stopień nauczyciela mianowanego. Najważniejsze szkolenia: Szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej, Szkolenie w zakresie „Rodzinnej Opieki Zastępczej wg programu „Rodzina”, Kurs FAStryga – diagnoza i terapia osób z FAS/FASD, organizowanym przez dr n. med. M. Klecką Fundacja Fastryga, Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach inter-dyscyplinarnych, diagnoza i terapia integracji sensorycznej, Terapia Poznawczo – Behawioralna dzieci i młodzieży (CTBP w Warszawie) roczny kurs, Terapia Neurotaktylna wg dr Swietłany Masgutowej, Kurs Bilateralnej Integracji (terapeuta - provider), szkolenie: Diagnoza i interwencja kryzysowa, Trening Zastępowania Agresji, Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów, Mediacje Rodzinne, szkolenie INPP z zakresu diagnozowania i leczenia niedojrzałości neuromotorycznej dr Sally Goddard (licencja terapeuty INPP), ukończony 2-letni specjalistyczny kurs dla terapeutów NARM™ NeuroAffective Relational Model. 15-letnie doświadczenie w pracy jako psycholog w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Szansa dla Dziecka w Bytomiu, 12 letnie w Niepublicznym Ośrodku Adopcyjnym i Pieczy Zastępczej „Szansa”. W latach 2002-2014 związana zawodowo z Politechniką Śląską - Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, od 2014 do nadal adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej. Od 2017 prowadzi Centrum Terapii i Diagnozy Ventura w Chorzowie. Uczestniczka programu szkoleniowego i superwizji NSLT.

 

Dorota Pilichowska-Borysiewicz

Absolwentka WSE Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej i terapeutycznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Instruktor programu edukacyjno-terapeutycznego "FAStryga". Ukończyła kurs INPP "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce" wg metody Sally Goodart oraz szkolenie prowadzone przez ITEM Centrum psychologiczne "Więź jako czynnik chroniący rozwój" i "Trauma rozwojowa". Współpracuje z Centrum Formacji Rodziny. Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

 

Małgorzata Piróg - Jarosław

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - magister pedagogiki, oligofrenopedagog, surdopedagog. Ukończyła Kurs Języka Migowego I i II stopnia . Pracuje w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu jako nauczyciel wspomagający. Specjalista w zakresie terapii dzieci z wadą słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami w sferze komunikacji, z dziećmi autystycznymi. Zajmuje się prowadzeniem zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aktywnie rozwijająca swoje umiejętności pedagogiczne na różnego typu kursach i szkoleniach w tym m.in. Integracja Sensoryczna, Terapia Odruchów oraz metody nauczania dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi.

 

Bożena Religa – Bytom

Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego o specjalizacji: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła  roczny cykl treningów psychologicznych i warsztatów metodycznych prowadzonych w ramach Studium Psychoprofilaktyki w Warszawie.  Posiada licencję Trenera Programu Rodzinnej Opieki Zastępczej wg programu „Rodzina”. Ukończyła  kurs „Mediacje rodzinne” prowadzone przez Laboratorium Pozytywnej Zmiany w Toruniu oraz  kurs "FAStryga – diagnoza i terapia osób z FAS/FASD", organizowany przez dr n. med. M. Klecką, Fundacja Fastryga, Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach inter-dyscyplinarnych. Ukończyła szkolenia:  Terapia Neurotaktylna wg dr Swietłany Masgutowej, „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard”  opracowane przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP Chester, szkolenie wprowadzające do metody Somatic Experiencing oraz  "Diagnoza i Terapia Ręki - kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym". Posiada 23 letnie doświadczenie pracy w  Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, od 18 lat jest pracownikiem niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „Szansa” w Bytomiu. Pracowała w charakterze konsultanta Fundacji Robinson Crusoe z siedzibą w Warszawie –   prowadziła „wehikuł usamodzielnienia” - warsztaty szkoleniowo edukacyjne dla młodzieży wywodzącej się ze wszystkich form opieki zastępczej. Pracowała w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w charakterze kierownika działu opieki nad dzieckiem i rodziną. Ponadto pracowała  w punkcie konsultacyjnym dla osób poszkodowanych w wyniku przestępstw i przemocy. Posiada doświadczenia realizacji zadań  kuratora społecznego. Zdobyła uprawienia diagnosty i terapeuty Integracji sensorycznej, które realizuje m.in. w Centrum Terapii i Diagnozy w Chorzowie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych: „Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera”. Pracuje zawodowo w szkole podstawowej w charakterze nauczyciela wspomagającego dziecko z zespołem Aspergera. Uczestniczka programu szkoleniowego  NSLT.

 

Jolanta Rybicka - Opole

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne i pedagogiczne. Zawodowo związana z Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu, współpracuje z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym oraz prowadzi Prywatny Gabinet Psychologiczny. Poszukując wiedzy i umiejętności w pracy z młodym człowiekiem i jego rodziną ukończyła kurs Integracji Sensorycznej (SInet Warszawa), Terapię Poznawczo – Behawioralną Dzieci i Młodzieży Centrum CBT EDU Warszawa), Psychoterapię Systemową (WTTS Poznań), Kurs „Więź jako czynnik chroniący rozwój” (item Żywiec), Marte Meo Practitioner (Opole). Dla lepszego poznania dziecka ze spektrum autyzmu ukończyła liczne kursy z zakresu diagnozy i terapii, prowadzone przez Fundacje Synapsis, Prodeste, „Promyk Słońca”, Centrum Rozwoju i Relacji Droga. Pracuje pod stałą opieką superwizora, stale rozwija wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Uczestniczka programu szkoleniowego i superwizji NSLT.


 

Maria Szlajter - Katowice, Warszawa

Specjalista w zakresie profilaktyki i redukcji następstw stresu zawodowego oraz procedur profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom przemocy wsród osób dorosłych jak i  dzieci - zwłaszcza  mobbingu i przemocy szkolnej. Autor modeli pracy profilaktycznych i terapeutycznych osób z syndromem wyuczonej bezradności. Specjalista w zakresie pracy metodą kontraktu. Na swoim koncie posiada publikacje w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną, wystąpienia konferencyjne oraz prowadzenie szeregu szkoleń, warsztatów i treningów w zakresie profilaktyki - zagadnień związanych ze stresem, traumą, przemocą, oraz pracy z tzw. "trudnym klientem", w tym metodyki kontraktu. Studiowała pedagogikę resocjalizacyjną i pracę socjalną w WSPS w Warszawie, na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Stale podnosi swoją wiedzę w zakresie psychotraumatologii i neurobiologii. Szczególnie zainteresowana tematyką powstawania i redukcji zaburzeń posttraumatycznych u osób dorosłych, zwłaszcza powstałych w środowisku zawodowym i wpływu wymienionych zaburzeń na jakość wykonywanej pracy, relacji zawodowych i rozwoju. Jest jednym z nielicznych w kraju specjalistów w zakresie takich komponentów stresu zawodowego jak VT (Vicarious Trauma) oraz STS (Secondary Trauma Syndrom) i w zakresie wdrażania narzędzi profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy.

 

Maria Szymiec - Poznań, Kórnik

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trenerka grup, obecnie kończy czteroletnią szkołę psychoterapii tańcem i ruchem w Instytucie DMT. Prowadzi warsztaty ruchowe z dziećmi i psychoterapię dorosłych metodą DMT. Ukończyła szkolenie z pracy metoda kart metaforycznych Klanza, pracy z osobami z ryzykiem prób samobójczych, szkolenie prowadzone przez ITEM Centrum psychologiczne "Więź jako czynnik chroniący rozwój" i "Trauma rozwojowa" oraz szkolenie "Zaburzenia osobowości - diagnoza i postępowanie. Od 3 lat śpiewa w grupach śpiewaczych. Swoją drogę rozwojową wiąże z pracą z ciałem, postrzega człowieka jako integralną całość złożoną z ciała, psychiki i emocji. Psycholog w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

 

Ewa Winnicka –  Warszawa

Publicystka tygodnika „Polityka”. Publikowała także w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Elle”. Studiowała dziennikarstwo i amerykanistykę. Od 12 lat zajmuje się tematyką społeczną, a zwłaszcza problemem wykluczenia. Dwukrotna laureatka najbardziej prestiżowej polskiej nagrody dziennikarskiej Grand Press w kategorii publicystyka. Laureatka nagrody „Okularów równości” przyznawanej przez radę przy minister ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, którą otrzymała za wrażliwość na problem równości płci i walkę z dyskryminacją. Na Uniwersytecie Warszawskim wykładała kulturę wywiadu. Jest współautorką kilku scenariuszy filmów dokumentalnych. W 2011 wydała w Wyd. Czarne reporterską książkę „Londyńczycy”.

 

Anna Zakrzewska - Wrocław

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (pedagog specjalny, specjalizacja: oligofrenopedagogika oraz tyflopedagogika).
Pracuje w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” we Wrocławiu. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju (małe dzieci z trudnościami w rozwoju o różnej etiologii, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niewidome i słabowidzące, ze sprzężoną głęboką niepełnosprawnością, z zaburzeniami w sferze komunikacji). Zajmuje się konstruowaniem indywidualnych programów terapeutycznych i prowadzeniem zajęć z dziećmi głęboko niepełnosprawnymi intelektualnie. Przeprowadza funkcjonalną ocenę widzenia, także u dzieci niemówiących. Prowadzi terapię wzroku. Wykorzystuje w pracy wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się z dziećmi z zaburzeniami w komunikacji – znaki manualne i symbole Makaton, symbole obrazkowe PCS i inne.
Prowadziła diagnozę i terapię dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Wiele lat współpracowała z Polskim Związkiem Niewidomych wspierając rodziny i dzieci oraz prowadząc warsztaty dla osób zagrożonych utratą wzroku.
Szczególnie zainteresowana neurobiologicznym podejściem do tematyki zaburzeń posttraumatycznych u dzieci.
Z powodzeniem wdraża metody pedagogiki specjalnej w procesie wychowania dzieci, które przeżyły zbyt dużo, zanim je odnaleźli adopcyjni rodzice.


Trenerzy Sieci NSLT

 

Tomasz Boruc - Warszawa

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Wojskowej Akademii Technicznej. Pedagog z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Współpracował m. in. z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Wicemistrz świata w Karate Kyokushinkai (Tokyo 2014). Wielokrotny Mistrz Polski. Prezes i Dyrektor wykonawczy Polskiej Organizacji Karate Kyokusinkai. Twórca Pracowni Podstaw Sztuk Walki. Współautor programu terapeutycznego dla dzieci, realizowanego w Ośrodku NSLT na AWF w Warszawie.

 

Joanna Kierzkowska - Warszawa

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog. Trener umiejętności wychowawczych (ukończony kurs trenerski szkoły dla rodziców i wychowawców), mediator rodzinny (ukończone szkolenia z mediacji I stopnia oraz mediacji rodzinnych), ukończone szkolenie -Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - kurs zaawansowany (szkolenie II stopnia TSR), w trakcie szkolenia  „Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych”. Koordynator pieczy zastępczej WCPR. Od wielu lat prowadzi szkolenia, zwiększające kompetencje wychowawcze rodzin zastępczych.
Ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki - kierunek wychowanie fizyczne, instruktor łyżwiarstwa figurowego, obecnie rozwija w Polsce "Double Dutch". Prowadzi zajęcia terapeutyczno-sportowe, dla dzieci objętych opieką NSLT.

 

Kamil Majkowski - Warszawa

Mgr wychowania fizycznego, Wielokrotny Medalista Mistrzostw Polski Seniorów w Zapasach, członek Kadry Narodowej, instruktor i specjalista z zakresu przygotowania motorycznego, kulturystyki, wychowania fizycznego, terapeuta FDM, kierownik i wykładowca na kilkunastu kursach instruktorów samoobrony i sportów walki. Założyciel klubu Namate. Prowadzi zajęcia terapeutyczno-sportowe, dla dzieci objętych opieką NSLT.

 

Kamila Orlańska - Warszawa

Jachtowy sternik morski, Motorowodny sternik morski, Instruktor Żeglarstwa PZŻ (IŻ) (2003). 15 lat doświadczeń w zawodzie instruktora. Od wielu lat prowadzi obozy, kolonie i zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Zna polskie jeziora i akweny: Bałtyk, Morze Północne, Chorwacja. Prowadzi zajęcia terapeutyczno-sportowe, dla dzieci objętych opieką NSLT.

 

Michael Stetsyuk - Warszawa (Akademia Tańca Ireneusz Sulewski)

Tancerz posiadający najwyższą klasę S. Finalista Mistrzostw Białorusi, finalista Mistrzostw Polski. Obecnie reprezentuje kraj na wielu krajowych i międzynarodowych turniejach Tańca Towarzyskiego. Podczas swojej kariery trenerskiej miał możliwość prowadzenia zajęć w wielu krajach Świata (Federacja Rosyjska, Białoruś, USA, Hong Kong …). Ponadto występuje na pokazach tanecznych w programach telewizyjnych: “Jaka to Melodia”, “Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, “Taniec z Gwiazdami”. Prowadzi zajęcia terapeutyczno-sportowe, dla dzieci objętych opieką NSLT.

 

Aleksandra Tchórzewska – Skierniewice.

Instruktor jazdy konnej. Pracuje z końmi i ich jeźdźcami pomagając im w komunikacji i budowaniu relacji, będącej podstawą do harmonijnej jazdy. Łączy metody naturalne, oparte na empatii, zrozumieniu i zaufaniu z klasyczną szkołą jazdy w budowaniu prawidłowej postawy ciała jeźdźców i porozumienia z koniem. Organizator  zajęć/obozów/turnusów dla dzieci, gdzie jeździectwo jest także zabawą, w której koń chce chętnie uczestniczyć. Prowadzi zajęcia terapeutyczno-sportowe, dla dzieci objętych opieką NSLT.

Wojciech Wiertel - Warszawa

Trener II klasy boksu, krav magi, i kickboxingu - Mistrz Polski Full Contact, Mistrz Europy Full Contact. Mistrz Polski Juniorów w Pięcioboju Nowoczesnym. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodku Legia Boks w Warszawie. Prowadzi zajęcia terapeutyczno-sportowe, dla dzieci objętych opieką NSLT.

 

 


Stażyści Sieci NSLT


Jola Helios - Wrocław.

Absolwentka Gimnazjum Salomona w Warszawie, maturzystka Liceum im. Benedykta w Drohiczynie. Aktualnie (2019) kończy szkołę pomaturalną na kierunku Terapeuta Zajęciowy. Aktywna uczestniczka zajęć i absolwentka kursów w kilkunastu specjalnosciach sportowych i artystycznych w tym: Wing Tsun, Kung Fu i Judo, wspinaczki wysokogórskiej, windsurfingu, klubu jeździeckiego, Hip-Hop i innych. Udział w zaawansowanej grupie tanecznej studia Next Dance, warsztaty taneczne SDA CAMP 2016 International Dance Workshops, obóz Winter Dance Camp, kurs fotograficzny,  “Front end Developer” w Filmweb, warsztaty aktorskie w Appendix Studio we Wrocławiu i występy w spektaklach teatru Ad Spectatores, udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Koło Naukowe Praw Zwierząt WPAiE we Wrocławiu. Prowadzenie zajęć Zumba Fitness w Studio tańca Next Dance w Oławie. Uczestnictwo w szkoleniu dla wolontariuszy oraz współpraca/wspomaganie/samodzielna praca z dziećmi na kilkudziesięciu warsztatach, konferencjach, obozach terapeutycznych, sportowych i edukacyjnych organizowanych przez NSLT (w formule „starsza siostra, starszy brat”, wolontariatu i innych).

 

Wolontariusze Sieci NSLT

 

Hania Kierzkowska - Warszawa

Absolwentka szkoły sportowej im. Adama Próchnika w Warszawie, pasjonatka wszelkich sportów, a w szczególności siatkówki. Zawodniczka Klubu Sportowego Metro Warszawa, brązowa medalistka Mistrzostw Polski Młodziczek w 2019 r. w siatkówce. Ponadto wspaniała córka swoich rodziców, fantastyczna siostra swojego starszego brata Krzysztofa i bezgranicznie cierpliwa siostra swoich dwóch młodszych sióstr, energicznych dziewczynek Basi i Justynki.


 

 


Bożena Religa – Bytom

Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
o specjalizacji: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła roczny cykl treningów psychologicznych i warsztatów metodycznych prowadzonych w ramach Studium Psychoprofilaktyki w Warszawie. Posiada licencję Trenera Programu Rodzinnej Opieki Zastępczej wg programu „Rodzina”. Ukończyła kurs „Mediacje rodzinne” prowadzone przez Laboratorium Pozytywnej Zmiany w Toruniu oraz k
urs FAStryga – diagnoza i terapia osób z FAS/FASD, organizowany przez dr n. med. M. Klecką Fundacja Fastryga, Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach inter-dyscyplinarnych. Ukończyła szkolenia: Terapia Neurotaktylna wg dr Swietłany Masgutowej, „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard” opracowane przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP Chester, szkolenie wprowadzające do metody Somatic Experiencing oraz "Diagnoza i Terapia Ręki - kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym". Posiada 23 letnie doświadczenie pracy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, od 18 lat jest pracownikiem niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego
i Pieczy Zastępczej „Szansa” w Bytomiu. Pracowała w charakterze konsultanta Fundacji Robinson Crusoe z siedzibą w Warszawie – prowadziła „wehikuł usamodzielnienia” - warsztaty szkoleniowo edukacyjne dla młodzieży wywodzącej się ze wszystkich form opieki zastępczej. Pracowała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w charakterze kierownika działu opieki nad dzieckiem i rodziną. Ponadto pracowała w punkcie konsultacyjnym dla osób poszkodowanych w wyniku przestępstw i przemocy. Posiada doświadczenia realizacji zadań kuratora społecznego. Zdobyła uprawienia diagnosty i terapeuty Integracji sensorycznej, które realizuje m.in. w Centrum Terapii i Diagnozy w Chorzowie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych: „Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera”. Pracuje zawodowo w szkole podstawowej w charakterze nauczyciela wspomagającego dziecko z zespołem Aspergera. Uczestniczka programu szkoleniowego NSLT.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe